شستشوی تیوب های بخش کانوکشن کوره های H-4001 H-3001-3004 & – پتروشیمی برزویه