ساخت پایلوت تولید گاز فسژن جهت کالیبره کردن آنالایزرهای فسژن شرکت پتروشیمی کارون